ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Potain ម៉ាក SP 205)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam