ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Potain ម៉ាក 85 B)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam