ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (ធុងទឹកលើដី ពណ៌ខ្សាច់ ចំណុះ 500 លីត្រ)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam