×
ទំព័រដំបូង កម្មវិធីសំដែងពាណិជ្ជកម្ម យើងមាន បកប្រែភាសា

បកប្រែភាសា : CAMBODIA Directory : DISTRIBUTOR

total 1 items


Location :

SKN IMPORT & DISTRIBUTION

LA

Address : No. 42, 23 Singha Road, Saysettha District Vientiane Capital, Lao PDR.

វេបសាយ : https://www.sknlaos.com

Established in 2009, SKN has been a pioneer and leader in supplying medical and laboratory equipment in Laos. Our mission is to provide the best equipment from around the world to improve the standard of health in Laos. Our success after a decade of operation can be attributed to our commitment to building a skilled and highly motivated team that can handle any obstacles. We always strive to give our best service and effort to our customers and partners.