ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Terex comedil ម៉ាក CTT 91-5)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam