ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Terex comedil ម៉ាក CTT 141-6)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam