ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Potain ម៉ាក Topkit MD 238-12)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam