ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Potain ម៉ាក SP 235)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam