ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (2 bolts SUS)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam