ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (វីស AS1252)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam