ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (ធុងទឹកលើដី ពណ៌ប្រផេះ ចំណុះ 750 លីត្រ)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam