ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (ลวดสลิงสแตนเลส (Stainless steel wire rope)